Algemeen

Beleidsplan Stichting Sonbross

1. Doelstelling

De stichting (opgericht in 1997) heeft ten doel het doen van uitkeringen  in de vorm van subsidies of anderszins, zoals omschreven staat in de statuten,

 • “Aan instellingen die zich richten op culturele, wetenschappelijke, ideële , sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en / of andere algemeen maatschappelijke doeleinden;
 • Ten behoeve van projecten van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en / of andere algemeen maatschappelijke aard;
 • Aan personen die behoefte hebben aan financiële ondersteuning vanwege hun betrokkenheid bij instellingen en / of projecten hiervoor omschreven, dan wel in verband met studie in of onderzoek naar onderwerpen die verband houden met de hiervoor omschreven doeleinden.
 • Zomede al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt.

De stichting richt zich in het bijzonder op instellingen, projecten en personen die gevestigd, respectievelijk gelegen zijn in de wijde omgeving van Papendrecht”.

In de loop van haar bestaan heeft de stichting middelen ter beschikking gesteld aan organisaties als het Rode Kruis, Artsen zonder grenzen, de Nierstichting, maar ook bijdragen geleverd aan specifieke gezondheidszorgprojecten in Polen en Kenia en andere meer kleinschalige organisaties.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

2. Missie en visie

Missie

De stichting heeft als missie: “Het verbeteren van de wereld begint bij onszelf en begint vandaag”.

Visie

Door overwogen bijdragen aan herkenbare doelen wordt meerwaarde gecreëerd die verder gaat dan een simpele donatie. Gezamenlijk hebben wij de verantwoordelijkheid om de wereld te verbeteren door beschikbare middelen op verantwoorde wijze ter beschikking te stellen.

3. Verkrijging en besteding van middelen

Verkrijging van middelen

De stichting verkrijgt vooralsnog haar middelen vanuit een organisatie die de Stichting als organisatievorm wenst te gebruiken om gelden voor goede doelen aan te wenden. Er worden geen gelden van derden aangetrokken of beheerd.

Besteding van middelen

In het kader van het doel van de stichting wordt meer dan 90% van de ontvangen middelen bestemd voor hetzij een uikering ineens dan wel voor de toezegging van ondersteuning voor meerdere jaren.

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

 • Duidelijke beschrijving van het project
 • In enige relatie tot Papendrecht en verdere omgeving
 • Herkenbaarheid van de bijdrage in het totaal van het project
 • Duidelijke terugkoppeling en verantwoording van de mate van het bereiken van doelen
 • Door de meerderheid van de bestuursleden als waardevolle bijdrage worden erkend
 • Niet ten doel hebben persoonlijke belangen te behartigen
 • Geen ethisch twijfelachtige of illegale praktijken bedrijven

Er wordt naar gestreefd beschikbare middelen te verdelen over diverse bestemmingen, zoals specifieke medische projecten,  algemene hulpverlening, culturele doelen en overige kleinschalige steun / fondsen.

Het te besteden bedrag zal jaarlijks niet hoger zijn dan de jaarlijkse inkomsten.

Voor de jaren 2018 – 2020 zijn de volgende bestedingen voorgenomen (bedragen in €)

Artsen zonder grenzen 3 jaar 15.000
St. Bakkerijmuseum 3 jaar 5.000
Stichting Thuredrith 3 jaar 500
Dordtse Musea 3 jaar 1.500
St. Vrienden van het Hospice 3 jaar 2.500
Rode Kruis 2 jaar 25.000
Nederlandse Nierstichting 3 jaar 50.000
Dream4Kids 3 jaar 10.000
Kröller Müller 3 jaar 10.000
Oranges Babes 3 jaar 10.800

Projecten / werkwijze

Op diverse manieren kunnen projecten worden voorgedragen:

 • Door bestuursleden
 • Via relaties van bestuursleden
 • Door rechtstreekse benadering door derden.

Het bestuur vergadert twee maal per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden aanvragen besproken en geëvalueerd.

Ook wordt nagegaan via de rapportage van de reeds gesteunde doelen of aan de verwachtingen wordt voldaan.

4. Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de familie G.C. Sonneveld, oprichter  van de stichting, aangevuld met aangezochte (financieel) deskundigen die geen familierelatie onderling of met familie Sonneveld hebben.

In de statuten is de wijze van verkiezing voorzien en de wijze waarop besluiten worden genomen.

De stichting treedt niet actief in de publiciteit, maar respecteert wel de vereisten van publieke rapportage en presentatie op internet via  www.sonbross.nl

Kosten

De stichting maakt minimale kosten voor het realiseren van haar doelstellingen;

 • Kosten van vergaderingen worden niet in rekening gebracht.
 • Bestuurders krijgen geen vergoeding voor het bestuur; in voorkomende gevallen kan een onkosten vergoeding worden verstrekt onder overlegging van bewijsstukken. De vergoeding moet door de voorzitter worden goedgekeurd waarna deze door de penningmeeste wordt uitgekeerd.
 • Naast bankkosten worden geen beheerskosten gemaakt.

Administratieve organisatie

Gedurende het jaar worden diverse voorstellen voor ondersteuning aan de bestuursleden gecommuniceerd. Halfjaarlijks worden bestuursvergaderingen gehouden, waar de voorstellen en de verdere gang van zaken worden besproken.

In geval van onvoldoende duidelijkheid of vragen over de voorgedragen projecten, zal een of meerdere van de bestuursleden nadere informatie inwinnen en terugrapporteren naar de overige bestuursleden.

De bestemming van gelden worden vastgelegd in de notulen van de vergadering, waarna de penningmeeste overgaat tot betaling van de bedragen.

Ieder halfjaar legt de penningmeester verantwoording af van de geldstromen en de staat van het vermogen.

Toegezegde bedragen en stellig voorgenomen betalingen worden opgenomen in een Bestemmingsreserve.

Onkosten vergoedingen worden onder inlevering van bewijsstukken door de voorzitter goedgekeurd, waarna de penningmeester voor betaling zorg draagt.

De penningmeester toont d.m.v. een computer uitdraai de onderbouwing van de aanwezige gelden en aansluiting met de bankrekeningen.

De middelen van de Stichting worden niet anders aangewend dan voor de besloten doelen.

Niet bestede middelen worden op een bankrekening aangehouden, en mogen niet voor andere doelen of beleggingen worden aangewend.

De penningmeester wordt in de eerste vergadering van het jaar over het daaraan voorafgaande boekjaar gedechargeerd.

5. Liquidatie

Bij beëindiging van de Stichting worden de gelden zodanig besteed dat zij passen in het kader van het door de stichting gestelde doelen en het gevoerde beleid.

 

Het bestuur

Mei 2018