Financiële verantwoording

Omdat Stichting Sonbross geen fondsenwervende instelling is, behoeft de balans niet te worden vermeld.

Staat van baten en lasten over 2016 en 2017:

2017 2016
Ontvangen schenkingen €100.000 €100.000
Rentebaten €431 €1.385
Totaal baten €100.431 €101.385
Gedane en toegezegde
Uitkeringen €145.162 €125.369
Kosten €183 €218
Totaal uitgaven €145.345 €125.587