Financiële verantwoording

Omdat Stichting Sonbross geen fondsenwervende instelling is, behoeft de balans niet te worden vermeld.

Staat van baten en lasten over 2017 en 2018:

2018 2017
Ontvangen schenkingen €100.000 €100.000
Rentebaten €73 €431
Totaal baten €100.073 €100.431
Gedane en toegezegde
Uitkeringen €89.409 €145.162
Kosten €250 €183
Totaal uitgaven €89.659 €145.345